Tractament

El tractament de neurorehabilitació que realitzem a APALCE és una teràpia individual i personalitzada, adaptada a cada cas i dirigida a la millora de la funció neurològica.

Aquest tractament està basat en una estimulació neurosensorial, psicomotriu i cognitiva del cervell. Comença en el nivell de desenvolupament que no ha estat assolit promovent la reorganització del sistema nerviós. A mesura que el pacient assoleix una millor eficàcia neurològica, millora també la seva habilitat funcional, fins arribar al màxim potencial de les seves capacitats.

El protocol d’atenció de la Fundació APALCE consta de una visita de aproximadament quatre hores, en la qual es fa una avaluació neurològica, optomètrica, disseny del programa d’intervenció, entrega i sessió pràctica del tractament, i visita psicològica de recolzament a la família.

Un cop finalitzada la visita, la família surt assessorada i amb la pauta de treball a realitzar amb el pacient per un període de 4 mesos, sempre amb el recolzament des de APALCE i amb seguiment continu (telefònic, mail o presencial) tant al pacient com a les seves famílies.

Aquest tractament s´haurà de realitzar a diari, en sessions de 20 a 45 min. segons cada cas; habitualment es realitza en el domicili del pacient, dut a terme pels pares o per una persona de suport.

Transcorregut aquest període de 4 mesos, es realitzen les successives visites de revisió en les quals s’aniran introduint les modificacions pertinents en el tractament, en funció de les millores i l’evolució del pacient.

En el cas de nadons, nens i joves, els pares han escollit aquest tipus de teràpia per estimular el desenvolupament del seu fill dins del cercle familiar, aprofitant al màxim les seves possibilitats. A mes, el rol actiu que exerceixen els pares en el tractament dels seus fills resulta un estímul. Amb el nostre mètode, els pares o familiars s’involucren en el tractament i s’enforteixen psicològicament.

A quí va dirigit

El tractament d’ APALCE va dirigit a persones (nens, joves i adults) amb afectacions neurològiques des de les més senzilles a les més complexes, tals com:

A quien va dirigido

*Tradicionalment a Europa, s’ha associat tot el relatiu a “neurològic” a trastorns motors greus i a síndromes específiques; res a veure amb els problemes d’aprenentatge i rendiment escolar, que es consideraven un problema sense solució al relacionar-los directament amb el coeficient intel•lectual.

APALCE, des de l’experiència nord-americana, que parteix d’una base neurològica en els problemes d’aprenentatge, va començar de forma pionera, ja als anys 70, a abordar aquests casos de problemes d’aprenentatge amb programes de neurorehabilitació. La nostra Fundació va poder, d’aquesta manera, ajudar a cents d’estudiants a millorar el seu rendiment escolar, les seves capacitats i conseqüentment la seva satisfacció personal, comportament i autoestima

Actualment aquest enfoc neurològic de les dificultats d’aprenentatge ha arribat a Europa i resulta un dels temes més destacats en els més recents congressos de neuropediatria. Gràcies als avenços en neurologia, s’ha pogut demostrar que el rendiment i la capacitat d’aprenentatge de la persona no depèn tant del nivell d’intel•ligència com de l’organització neurològica del seu sistema nerviós. Si aquest s’ha organitzat de forma òptima, la persona podrà assolir i desenvolupar el seu màxim potencial; però si no s’ha organitzat correctament o està immadur, la persona sempre rendirà per sota de les seves capacitats reals.